نرخ بالا کود ارگانیک ویتامینه گیاهان شکسته شد!

حرارتی اما حاوی بسیاری از عوامل بیماری زا و همچنین دانه های علف های هرز هستند که آنها را به منبع آلودگی و انتشار بیماری ها و حشرات تبدیل می کند. بنابراین، ما تایید نمی کنیم که فضولات حیوانی در طبیعت (مواد خام) استفاده نشود مگر اینکه در معرض تجزیه باکتریایی و عملیات حرارتی قرار گیرند.

نقش کود ارگانیک ویتامینه گیاهان در بهبود بهره وری خاک به شرح زیر خواهد بود:

– بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک.

– افزایش ظرفیت خاک در نگهداری آب و عناصر غذایی و افزایش راندمان استفاده از آن قبل از کاشت.

– افزایش فراوانی مواد غذایی اضافه شده به خاک از طریق کودهای معدنی.

این یک منبع غذایی برای میکروارگانیسم ها است که باعث افزایش سرزندگی و تعداد خاک می شود.

بنابراین کودهای آلی در افزایش حاصلخیزی و بهره وری خاک مؤثر و مؤثر بوده و علاوه بر تأمین برخی از مواد مغذی مهم گیاه که گیاه در طول عمر خود به آن نیاز دارد، در بهبود خواص خاک نیز حائز اهمیت است. به جز آن دسته از کودهای حاصل از تصفیه فاضلاب.

فواید کود آلی:

کودهای آلی فواید زیادی دارند، از جمله:

تهیه گیاهان با مواد مغذی طبیعی، برخی آنزیم ها، اسیدهای آمینه و آلی، قندها، تنظیم کننده های رشد و سایر ترکیباتی که به افزایش تولید کمک می کنند.
افزایش راندمان استفاده از کودهای معدنی و در عین حال حذف مصرف کودهای معدنی در صورتی که کودهای آلی حاوی مواد مغذی مورد نیاز گیاه باشند و در همه موارد استفاده از کودهای آلی باعث کاهش آنها شود. در میزان مصرف کود معدنی
ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) به عنوان یک مخزن برای حفظ مواد مغذی در دسترس گیاه و جلوگیری از از بین رفتن آنها در اثر دوش گرفتن، علاوه بر افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک عمل می کند.
نگهداری از سیستم حرارتی خاک، زیرا در دماهای بالا و پایین به عنوان تنظیم کننده دمای محیط خاک عمل می کند و در نتیجه ظروف مناسبی برای رشد گیاه ایجاد می کند.
حفظ اسیدیته خاک (pH) در حالی که برای رشد گیاه و آماده سازی و جذب مواد مغذی توسط گیاهان مناسب است.