بازار تولید گشنیز برای قناری

تولید گشنیز کاملا ساماندهی شده ممکن شده و بخشی از این دستاورد که بذر گشنیز باشد برای قناری و دیگر پرندگان مورد استفاده می باشد که در بازار به روش های مدرن پخش می شود.

تولید هر کالایی به تبع از بازار مصرف آن دارای رونق و رکود می باشد لذا با در نظر گرفتن این موضوع که گشنیز سبزی دلپسند از منظر بازار و جوامع مصرف است.

بنابراین زمینه تولید پر باری دارد که امروزه بر حسب نیاز به ثمر رسیده و با کیفیت متنوع وارد بازار مصرف می شود لذا ارزان ترین گونه های آن چه برگ سبز و چه تخم آن برای قناری ها مورد استفاده قرار می گیرد.