استفاده از سلستین معدن برای انرژی درمانی در چین!

سلستین معدن یک ماده طبیعی است که در دمای اتاق جامد و پایدار است و با فرمول شیمیایی قابل نمایش است.

با توجه به اهمیت زمین شناسی، سنگ های آذرین و دگرگونی 90 تا 95 درصد از 16 کیلومتر بالای پوسته زمین را از نظر حجمی تشکیل می دهند.

مشخص شده است که رابطه ای بین کانی های سنگ های آذرین و دگرگونی وجود دارد، زیرا کانی ها تحت تأثیر محیط زمین شناسی تشکیل کانی هستند.

و ارتباط بر این اساس با عناصر موجود در کانی و فرآیند تشکیل کانی های آذرین یا دگرگونی مشاهده می شود.

تغییرات دما، فشار و ترکیب توده سنگی باعث تغییر در کانی شناسی آن می شود.

با این حال، یک سنگ می تواند ترکیب توده ای خود را حفظ کند، اما تا زمانی که دما و فشار تغییر کند، کانی شناسی آن نیز می تواند تغییر کند.

روابط با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی کانی های موجود در این سنگ ها در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

واژه‌های کلیدی: کانی‌ها، آذرین، سنگ‌های دگرگونی، عناصر فراوان، ترکیب معدنی.

کانی عنصر یا ترکیب شیمیایی است که معمولاً کریستالی است و در نتیجه فرآیندهای زمین شناسی به وجود آمده و دارای ترکیب شیمیایی مشخصی است. مواد معدنی ترکیبات معدنی هستند.

سلستین معدن

کانی ها را می توان بر اساس ساختار و عادت، سختی، درخشندگی، رنگ دیافانی، رگه، استحکام، شکاف، شکستگی، جدایی و وزن مخصوص مشخص کرد.

از این رو رابطه بین منارهای سنگ های آذرین و دگرگونی را می توان بر اساس ترکیبات شیمیایی، ویژگی ها، موارد استفاده، نوارهای معدنی گنیس و طبقه بندی کانی های موجود در هر دو سنگ تجزیه و تحلیل و مشاهده کرد، درست مانند سنگ های آذرین، کانی ها تنها در صورتی می توانند تشکیل شوند که ترکیبات شیمیایی لازم در سنگ وجود دارد.

2 محیط زمین شناسی معدنی تشکیل

برای سنگ های دگرگونی که دگرگونی در آنها رخ می دهد.

دگرگونی به معنای تغییر شکل است.

جایی که تحت دگرگونی تماسی که در مجاورت نفوذ آذرین رخ می‌دهد و ناشی از دمای بالا و کانی‌های دگرگونی هستند، کانی‌هایی هستند که فقط در دماها و فشارهای بالا مرتبط با فرآیند دگرگونی تشکیل می‌شوند.

کانی های دگرگونی مانند الیوین ها، پیروکسن ها، آمفیبول ها، میکاها، فلدسپات ها و کوارتز ممکن است در سنگ های دگرگونی یافت شوند، اما لزوماً نتیجه فرآیند دگرگونی نیستند.

این کانی ها در طی تبلور سنگ های آذرین به وجود آمده اند.

آنها در دماها و فشارهای بالا پایدار هستند و ممکن است در طول فرآیند دگرگونی از نظر شیمیایی بدون تغییر باقی بمانند.

با این حال، همه کانی‌ها فقط در محدوده‌های معینی پایدار هستند و وجود برخی کانی‌ها در سنگ‌های دگرگونی نشان‌دهنده دما و فشار تقریبی است که در آن تشکیل شده‌اند.

از مقاله خود کمک بگیرید.
اگر برای نوشتن مقاله خود به کمک نیاز دارید، سرویس مقاله نویسی حرفه ای ما اینجاست تا به شما کمک کند!